Invited make-up artist. Marina Zhestkov (Arsentyeva) (New York, USA)